Live
9Rafiel Reyes4Rafiel Reyes0Joshua Ramirez5Joshua Ramirez28Michael (Hoishi)6Michael (Hoishi)2Jimmy Pham1Jimmy Pham07Alex Manrique2Alex Manrique2Chef3Chef06Chef3Chef0Rafiel Reyes4Rafiel Reyes25Joshua Ramirez5Joshua Ramirez2Jimmy Pham1Jimmy Pham04Alex Manrique2Alex Manrique2Michael (Hoishi)6Michael (Hoishi)03Chef3Chef2Michael (Hoishi)6Michael (Hoishi)02Alex Manrique2Alex Manrique0Joshua Ramirez5Joshua Ramirez21Jimmy Pham1Jimmy Pham0Rafiel Reyes4Rafiel Reyes2Round 1Round 2Round 3
Rafiel Reyes
Joshua Ramirez
Michael (Hoishi)
Jimmy Pham
Alex Manrique
Chef
Chef
Rafiel Reyes
Joshua Ramirez
Jimmy Pham
Alex Manrique
Michael (Hoishi)
Chef
Michael (Hoishi)
Alex Manrique
Joshua Ramirez
Jimmy Pham
Rafiel Reyes